ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Legends Golf.

2. Elke factuur is contant betaalbaar. Elke factuur die, zelfs gedeeltelijk, onbetaald blijft, brengt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een interest op die berekend wordt aan een rentevoet van 0,66% per maand vanaf de datum van uitgifte ervan. Het verschuldigde bedrag zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire compenserende vergoeding van 12%.

3. De persoonsgegevens van de deelnemer zijn bestemd voor het klantbeheer van Legends Golf en zullen niet buiten dat kader verspreid worden zonder de toestemming van de klant.

4. Alle betwistingen betreffende de geldigheid en de interpretatie van de overeenkomsten en algemene voorwaarden evenals de uitvoering ervan zullen onderworpen worden aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de Rechtbanken van Brussel, onder meer de Vrederechter van het 1e kanton, uitsluitend bevoegd.

5. In geval van overmacht, toeval of enige gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van Legends Golf, behoudt laatstgenoemde zich het recht voor om het programma te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding.

6. De rechten van inschrijving zijn in hun geheel opeisbaar vanaf de inschrijving. Maar de toegang tot de Events zal slechts toegelaten zijn voor zover Legends Golf het bedrag van deze rechten ontvangen heeft, in voorkomend geval verhoogd met de interest en de kosten.

7. De deelnemers aan de Events verbinden zich ertoe de regels van toelating, van welvoeglijkheid en van veiligheid die van toepassing zijn op de plaatsen waar de Events zich afspelen na te leven. Zij aanvaarden dat zij op de een of andere manier gefotografeerd of gefilmd worden tijdens de Events. Legends Golf zal het recht hebben om deze opnames te gebruiken voor huidige of toekomstige promotionele doeleinden.

8. Legends Golf, evenals de verantwoordelijken van de plaatsen waar de Events plaatsvinden, wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van lichamelijke schade aan natuurlijke personen, in geval van verlies, diefstal of vernietiging van de persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

9. De deelnemers moeten zich aanbieden in gepaste kledij voorzien van hun noodzakelijke uitrusting

Subscribe and stay informed !